wersja testowa serwisu

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójt Gminy Kutno

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójt Gminy Kutno

W poniedziałek 28 czerwca 2021 roku miała miejsce absolutoryjna sesja Rady Gminy Kutno. Dyskutowano o wykonaniu budżetu za rok 2020 i raporcie o stanie Gminy Kutno za 2020 rok.

Udzielenie wotum i absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Gminy nad działalnością Wójta oraz element docenienia jego pracy.

Przewodnicząca Rady wraz z Radnymi wręczyła Wójt Gminy Kutno Justynie Jasińskiej oraz Skarbnik Małgorzacie Tulińskiej podziękowania za zrealizowanie projektu pn. „Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego w Leszczynku".

Wójt Justyna Jasińska podziękowała Radnym za partnerską współpracę i zrozumienie, a wszystkim współpracownikom pogratulowała wspólnego sukcesu. Podkreśliła ważną rolę Samorządu Gminy Kutno w realizowaniu potrzeb mieszkańców.