wersja testowa serwisu

Władze gminy Kutno składają życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Władze gminy Kutno składają życzenia z okazji Dzień Sołtysa

11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa. To wyjątkowy urzędnik, nie ma biurka ani stałych godzin pracy. To gospodarz i opiekun wsi, który jest najbliżej ludzkich spraw. Dzień Sołtysa ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę, a także zwrócenie uwagi społeczeństwa na jego rolę w polskiej wsi.

Urząd sołtysa powstał na przełomie XII i XIII wieku, we wsiach lokowanych na prawie niemieckim. Pierwszym sołtysem zostawał zasadźca, który był reprezentantem interesu feudalnego pana. Od XIII do XIV wieku urząd sołtysa był dziedziczony przez najstarszego męskiego potomka. W XIV wieku powstał zamysł, by z sołtysów uczynić odrębną warstwę społeczną. Na przełomie wieków pozycja sołtysa stawała się coraz bardziej godna i szanowana.

W PRL-u funkcja sołtysa w latach 1954-1958 została zastąpiona instytucją pełnomocnika gromadzkiej rady narodowej. Zabieg ten nie przyniósł zamierzonych efektów i w 1958 roku przywrócono funkcję sołtysa.

Od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy, sołectwa. Sołectwo to jednostka pomocnicza gminy w Polsce, charakterystyczna głównie dla obszarów wiejskich. Sołtys wybierany jest przez zebranie wiejskie na okres 4 lat., a w jego urzędniczej działalności wspierany jest przez radę sołecką. W gminie Kutno jest 31 sołectw.

Do obecnych obowiązków sołtysa należą m.in. : reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, realizowanie uchwał rady gminy dotyczące sołectwa, a także umożliwienie zapoznania się z uchwałami, komunikatami, ogłoszeniami itp., rady jak najszerszemu kręgowi mieszkańców sołectwa.