wersja testowa serwisu

Gmina Kutno: Ważna informacja dotycząca podorywania poboczy dróg gminnych

Ważna informacja dotycząca podorywania poboczy dróg gminnych

Wójt Gminy Kutno zwraca uwagę na występujący w coraz szerszym wymiarze poważny problem podorywania poboczy dróg gminnych, który w znaczący sposób wpływa na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Podorywanie dróg wpływa na zwężenie pasa drogowego, co powoduje problem z wymijaniem pojazdów, jak również przyczynia się do niszczenia nawierzchni drogi.

Polskie prawo przewiduje sankcje karne wobec osób dokonujących nielegalnego podorywania poboczy dróg. Należy mieć na uwadze, iż zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 281 ze zm.) kto zaorywa lub w inny sposób zawęża pas drogowy lub pas przydrożny, uszkadza rowy, skarpy nasypów lub wykopów albo samowolnie rozkopuje drogę publiczną podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany. W przypadku, gdy droga lub pobocze zostaną trwale zniszczone lub uszkodzone, zgodnie z art. 288 ustawy z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.) sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

W związku z powyższym w przypadku stwierdzenia uszkodzenia pobocza drogi przez zaoranie, będą podejmowane stosowne kroki prawne w celu usunięcia problemu.