wersja testowa serwisu

Informacja w sprawie przedłużenia świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności w okresie zwalczania covid-19

Informacja w sprawie przedłużenia świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności w okresie zwalczania covid-19

W przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub innego, którego termin obowiązywania upłynął po 8 grudnia 2019 r. – ważność ich zostanie przedłużona ( ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( t.j. Dz. U. Z 2020r, poz. 1842 ).

Przedłużenie ważności orzeczeń powoduje, że automatycznie wydłuża się prawo do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności, tj. zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oraz dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Orzeczenia o niepełnosprawności (lub stopniu niepełnosprawności), których ważność:

upłynęła w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r. – zachowuje ważność przez 60 dni od momentu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej, niż do dnia wydania nowego orzeczenia (pod warunkiem złożenia do 7 marca kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia),

upłynęła w terminie od 8 marca 2020 r. – zachowuje ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – nawet jeśli nie został złożony nowy wniosek – jednak nie dłużej, niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub inne organy emerytalno – rentowe, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, będą przedłużone o kolejne trzy miesiące. Jeżeli orzeczenie wygasło przed 14 marca, to takie orzeczenie również będzie wydłużone o kolejne 3 miesiące.

Przedłużenie prawa do świadczeń nie będzie wymagało złożenia nowego wniosku, postępowanie będzie prowadzone z urzędu.