Kolejne jednostki z powiatu kutnowskiego mogą zostać włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

2ec2f3b7-57e8-4400-ae92-2b0ffa7ea7cb
fot. KP PSP w Kutnie

Komendant Powiatowy PSP w Kutnie wspólnie z Wójtami Gminy Bedlno i Gminy Nowe Ostrowy oraz Prezesami i Naczelnikami Jednostek OSP Mirosławice oraz OSP Ostrowy Cukrownia podpisali trójstronne porozumienia, dające możliwość jeszcze w tym roku, włączyć wyżej wymienione jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego. 

Do końca sierpnia komplet dokumentów, wraz ze stosowną opinią, zostanie za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi przekazany do akceptacji dla Komendanta Głównego PSP. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosków o włączenie do systemu, OSP Mirosławice będzie trzecią jednostką z terenu gminy działającą w strukturach KSRG, natomiast OSP Ostrowy Cukrownia stanie się drugą jednostką operującą w ramach KSRG na terenie gminy Nowe Ostrowy.

Jednocześnie w związku z trwającym procesem włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Ostrowy Cukrownia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Komendant Powiatowy PSP w Kutnie przekazał sprzęt ochrony układu oddechowego, wynikający z standardu wyposażenia średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA), przeznaczonego dla jednostki włączonej do KSRG oraz OSP ujętej w zbiorczym planie sieci jednostek OSP przewidzianych do włączenia do KSRG, który będzie wykorzystywany podczas działań ratowniczo gaśniczych.

- Jednostka należąca do KSRG musi spełniać szereg wymagań, posiadać zarówno odpowiednie wyposażenie sprzętowe, określoną liczbę wyszkolonych druhów, skuteczne systemy łączności powiadamiania i alarmowania, jak również pozostawać w gotowości do podejmowania działań ratowniczych. Wejście w struktury systemu jest prestiżowe i stanowi wyróżnienie dla OSP za jej dotychczasową działalność - wyjaśniają przedstawiciele KP PSP w Kutnie. - Wyżej wymienione JOP zostały uwzględnione w planie sieci jednostek, które mają zostać włączone do KSRG w latach 2021-2024 przez Komendanta Głównego PSP. Po ewentualnym włączeniu tych jednostek do systemu KSRG z punktu widzenia zabezpieczenia operacyjnego gminy Bedlno i Nowe Ostrowy będzie to stan optymalny.

Ponadto Komenda Powiatowa PSP w Kutnie podjęła starania do włączenia kolejnej JOP do systemu KSRG z terenu gminy Kutno, która po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostanie włączona w miesiącu maju 2024 r. Po włączeniu przedmiotowej JOP do KSRG w wyżej wymienionym terminie, 6 gmin z terenu powiatu kutnowskiego będzie posiadało wysoki poziom zabezpieczenia operacyjnego gminy.