Umowy podpisane! Organizacje z Kutna otrzymają dotacje

batch_DSC0931_20240108-134202_1
fot. UM Kutno

Decyzją prezydenta Zbigniewa Burzyńskiego, kutnowski samorząd przekaże ponad 600 tysięcy złotych na rzecz organizacji pozarządowych, działających w zakresie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, pomocy terapeutycznej i psychologicznej, wsparcia osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej.

- Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest bardzo ważna. To właśnie stowarzyszenia i fundacje przy wsparciu organizacyjnym i finansowym samorządu realizują zadania, których skuteczność zależy od bezpośredniego kontaktu z osobami wymagającymi opieki i pomocy. Przyczyniają się do integracji mieszkańców a także zwiększenia odpowiedzialności za swoje otoczenie. Wiemy, że pieniądze, które przekazujemy zostaną przeznaczone na ważne cele m.in. na świetlice środowiskowe, pomoc osobom chorym, niepełnosprawnym czy potrzebującym wsparcia z uwagi na trudną sytuację życiową – wyjaśnia Zbigniew Wdowiak, zastępca prezydenta Kutna, który w imieniu prezydenta Zbigniewa Burzyńskiego podpisał umowy z organizacjami.

Podpisanie umów miało miejsce w Urzędzie Miasta. Organizacje pozarządowe działające w zakresie ochrony zdrowia otrzymają w tym roku dokładnie 633 000 złotych.

Zadania i realizatorzy:

Prowadzenie zajęć dla osób chorych, upośledzonych umysłowo, mających na celu po-konanie barier psychicznych i akceptację swojej choroby – POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - kwota dotacji 60.000 zł,

Prowadzenie opieki hospicyjno - paliatywnej na terenie Miasta Kutna – STOWARZYSZENIE HOSPICJUM KUTNOWSKIE - kwota dotacji 50.000 zł,

Prowadzenie działań profilaktycznych i rehabilitacyjnych dotyczących nowotworu piersi – STOWARZYSZENIE KUTNOWSKI KLUB AMAZONEK - kwota dotacji 16.000 zł,

Organizacja i prowadzenie świetlicy środowiskowej w okresie nauki w szkołach włącznie z feriami zimowymi, w centrum miasta – STOWARZYSZENIE PRZYMIERZE RODZIN - kwota dotacji 49.000 zł,

Organizacja i prowadzenie świetlicy środowiskowej w okresie nauki w szkołach włącznie z feriami zimowymi dla dzieci, mieszkających w obwodzie Szkół Podstawowych Nr 4 i 5 oraz punktu konsultacyjnego z zakresu poradnictwa rodzinnego - PARAFIA PW. BŁ. MĘCZENNIKÓW KUTNOWSKICH - PARAFIALNY ZESPÓŁ CHARYTATYWNY CARITAS - kwota dotacji 47.000 zł,

Organizacja zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z elementami edukacyjno – kulturalnymi - FUNDACJA MARIA MAGDALENA - kwota dotacji 25.000 zł,

Prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz przemocy, udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej - "TEEN CHALLENGE" CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA SPOŁECZNA - kwota dotacji 48.000 zł,

Organizacja otwartych spotkań trzeźwościowych oraz prowadzenie grup wsparcia - "TEEN CHALLENGE" CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA SPOŁECZNA - kwota dotacji 26.000 zł,

Organizacja spotkań trzeźwościowych i prowadzenie klubu abstynentów - STOWARZYSZENIE KLUBU ABSTYNENTÓW "TRZEŹWOŚĆ" W KUTNIE - kwota dotacji 95.000 zł,

Prowadzenie działalności pomocowej, informacyjnej i terapeutycznej w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - KUTNOWSKIE STOWARZYSZENIE „NIE JESTEŚ SAM" - kwota dotacji 73.000 zł,

Organizacja i prowadzenie „banku żywności" wraz z jadłodzielnią - STOWARZYSZENIE BANK ŻYWNOŚCI KUTNO - kwota dotacji 82.000 zł,

Prowadzenie jadłodajni wraz z punktem pomocowo-informacyjnym dla osób zagrożo-nych wykluczeniem społecznym - PARAFIA PW. BŁ. MĘCZENNIKÓW KUTNOWSKICH - PARAFIALNY ZESPÓŁ CHARYTATYWNY CARITAS - kwota dotacji 62.000 zł.

źródło: UM Kutno

Zobacz zdjęcia: