wersja testowa serwisu

Gmina Kutno: Ustalono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ustalono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Kutno zawiadamia o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikających z podjętej przez Radę Gminy Kutno w dniu 6 listopada 2020 r. Uchwały Nr XXIV/195/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 6144).

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od 1 grudnia 2020 r. wynosi 35,00 zł miesięcznie za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości zamieszkałej obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta oraz właściciela nieruchomości. Wójt na podstawie tego powiadomienia wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty i wydaje decyzję.

W tej sytuacji stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosiła 70,00 zł miesięcznie za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Rada Gminy Kutno zwolniła w części stanowiącej 8 % z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Zgodnie z treścią art. 6must. 2austawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.1439),zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości zamieszkałych, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych na nieruchomości np.: ze zmianą miejsca zamieszkania, narodzinami dzieci itp. mające wpływ na wysokość opłaty należy zgłaszać, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana lub w terminie do 6 miesięcy od dnia zdarzenia w przypadku śmierci mieszkańca.