wersja testowa serwisu

Zasady obowiązujące w szkołach na terenie Gminy Kutno od dnia 1 września 2020 roku

Zasady obowiązujące w szkołach na terenie Gminy Kutno od dnia 1 września 2020 roku

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną związaną z zagrożeniem wirusem Covid-19nauka w szkołach znajdujących się na terenie Gminy Kutno wymagać będzie w tym roku szkolnym zachowania szczególnych środków ostrożności i przestrzegania ustalonych przez dyrekcję wymogów i zasad postępowania.

W roku szkolnym 2020/2021 dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w Gminie Kutno, na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego ustalili następująca organizację zajęć:

  • 1.Wybrano tradycyjną formę kształcenia stacjonarnego, tzw. wariant A. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspekcji Sanitarnej i za zgodą organu prowadzącego będzie mógł częściowo lub całościowo przejść na wariant kształcenia zdalnego, tzw. wariant C
  • 2.Dyrektor każdej szkoły w Gminie Kutno ogłosi w najbliższym czasie szczegółowy harmonogram przebiegu uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w dniu 1 września 2020 roku.
  • 3.Uczniowie oddziałów przedszkolnych wezmą udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego na salach gimnastycznych wraz z rodzicami.
  • 4.Uczniowie klas I -VIII będą poproszeni przez swoich opiekunów- wychowawców do poszczególnych pracowni i tam dostana wytyczneoraz plany zajęć lekcyjnych.
  • 5.Dyrektorzy szkół opracowali regulaminy pracy szkół w okresie pandemii.
  • 6.W pomieszczeniach lekcyjnych, na korytarzach i toaletach będą umieszczone plakaty informujące o zasadach higieny w czasie pandemii. Nauczyciele podczas zajęć i w czasie przerw będą systematycznie nadzorować dzieci oraz wspomagać je w czynnościach higienicznych.
  • 7.Przed wejściem dziecka do autobusu będzie sprawdzana temperatura i wykonywana dezynfekcja rąk, a autobus szkolny będzie dezynfekowany co najmniej raz dziennie.

Obowiązki spoczywać też będą na rodzicach uczniów. Konieczne będzie informowanie szkoły o chorobach członków rodziny dziecka, zaniechanie posyłania do szkoły lub placówki dziecka, które wykazuje objawy chorobowe, oczekiwanie na wynik pomiaru temperatury dziecka dokonywanej przy wsiadaniu do autobusu, przestrzeganie regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie pandemii.

Prosimy o systematyczne śledzenie stron internetowych poszczególnych szkół.


                                                                                                                                           Wójt Gminy Kutno

                                                                                                                                          Justyna Jasińska